Regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO) je prvním a dlouhodobým projektem, který IEVA řeší. Projekt je rozdělen do více částí a etap. Jednotlivé části se doplňují a jednotlivé etapy na sebe navazují. Vše dlouhodobě směřuje k vlastní realizaci adaptačních opatření. ReSAO je oficiálně schválená koncepce Pardubického kraje řešící adaptace na změnu klimatu.

Není v silách jedné instituce realizovat tisíce opatření potřebných ke zmírnění dopadů klimatické změny. Zároveň není technicky možné věnovat se celému území kraje najednou.

IEVA má za úkol celý proces nastartovat a koordinovat. Proto byla realizována I. Startovací etapa, v níž bylo území Pardubického kraje rozděleno dle naléhavosti řešení. Pomocí multikriteriální analýzy byla pro územní jednotky tvořené povodími IV. řádu stanovena témata, kterým je třeba se věnovat. Můžeme tedy říci, že víme na jaké části území se nejprve zaměřit a co v nich řešit.

Ve II. etapě jsou řešeny pilotní projekty, na nichž jsou testovány předpokládané postupy a formy spolupráce. Prozatím byly v 9 prioritních oblastech (povodích IV. řádu) navržena a projednána adaptační opatření.

V rámci III. implementační etapy máme představu, že nositelství jednotlivých opatření bude rozděleno mezi relevantní subjekty, typicky obce, podniky Povodí, Státní pozemkový úřad, Lesy ČR. Další příprava opatření bude probíhat dle standardu každého nositele. Realizace pilotních projektů je ujme také IEVA.

Koncepce řešení projektu

Příprava a realizace opatření v krajině a potažmo také adaptační opatření je souvislá dlouhodobá činnost. Tato činnost by neměla být co nejméně závislá na vnějších faktorech. S ohledem na proměnlivý vývoj společnosti (politická reprezentace, dotační systémy, nálady ve společnosti, vlastní krátkodobý průběh počasí) je však nutno řešit celý proces na etapy. Projekt ReSAO je uvažován jako čtyřletý s tím, že po ukončení projektu se předpokládá další detailní projekční příprava navrhovaných opatření a jejich realizace. Jako účelná se jeví následující etapizace.