Implementace ReSAO - rozhovor s ředitelem IEVA o stavu dílčích projektových aktivit

Projekt „Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje“ podpořený z Norských fondů je za svou polovinou a podařilo se v něm již zrealizovat a takříkajíc rozjet řadu hodnotných aktivit. Nositelem projektu je Institut environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA), proto jsme o aktuální vhled do průběhu projektu požádali jeho ředitele, pana PETRA ŘEZNÍČKA.

- V roce 2023 je v projektu naplánováno značné množství konkrétních výstupů. Jaké jsou ty klíčové a stěžejní a jak byste charakterizoval aktuální stav jejich realizace?  

„Aktuálně bych určitě vypíchnul úspěšné dokončení a zkolaudování stavby řešící protipovodňovou ochranu místní části Štěnec v obci Jenišovice na Chrudimsku. Jde o první stavební akci, při které náš institut zajišťoval financování a technický dozor. Na začátku jara se nám rovněž podařilo finalizovat výsadbu celkem 23 stromů a 10 keřů podél cyklostezky mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi, a to jak ovocných odrůd, tak i větších krajinotvorných dřevin. V území tak vznikl zajímavý kousek krajiny. 

Dále bych zmínil to, že se intenzivně věnujeme dopracování studie adaptačních opatření pro deset v minulosti vytipovaných území, kde se nějakým negativním způsobem projevuje klimatická změna. Na podkladě těchto výstupů jsou pro jednotlivé oblasti připravované semináře. Cílem těchto setkání je seznámit samosprávy, úřady státní správy, zemědělce, lesníky a správce povodí s možnostmi realizace navrhovaných opatření. V současné době také naplno běží hydrogeologický průzkum podél řeky Svitavy u Březové nad Svitavou. Jeho výsledky napoví, zda je možné reálně uvažovat o revitalizaci v úseku mezi Březovou nad Svitavou a Hradcem nad Svitavou tak, aby došlo ke zlepšení stavu koryta a nivy řeky. A v neposlední řadě chystáme i výsadbu na polní cestě, která propojuje město Luži s místní částí Radim.“

- Zmínil jste sérii seminářů v obcích. Jakým způsobem přispívá tato osvětová činnost k naplnění cílů projektu a jaký máte na proběhlé semináře ohlas od jednotlivých účastníků? 

„Ohlasy jsou různé. Primárně se dá říci, že zúčastněným jsou nabídnuta řešení, která nemusí být vždy o velkých financích. Některé obce, např. Svitavy nebo Holice, se hlásí k realizaci adaptačních opatření jak v intravilánu, tak v extravilánu. Neocenitelným efektem seminářů je též skutečnost, že se jednotliví aktéři mohou k návrhům přímo vyjádřit a tím přiblížit představený projekt k realizaci.“

- Dokončené investiční akce probíhaly v úzké součinnosti s místními municipalitami a dalšími lokálními aktéry. Jak tuto spolupráci hodnotíte?

 „S městem Jevíčko byla spolupráce naprosto bezproblémová – dohodli jsme se na jejím pokračování a společně vymýšlíme další projekt. Pro obec Jenišovice byla investice do protipovodňového opatření naprosto klíčovou záležitostí a tomu také odpovídala míra úspěšné spolupráce.“

- Jaký má projekt výhled pro druhou polovinu roku 2023? Co důležitého se v něm chystá?

„Plánujeme pokračovat se semináři v dalších oblastech. Připravuje se výsadba stromořadí mezi městem Luže a obcí Radim. Dále by se mělo jednat o podobnou aktivitu v obci Hroubovice na Chrudimsku a rádi bychom také spustili projekt realizace konkrétních opatření na školním statku Střední škole zemědělské a VOŠ Chrudim.“

- Při pohledu na to, jak se postupně daří realizovat dílčí projektové aktivity, kde podle vás spatřujete hlavní přínosy celého projektu pro Pardubický kraj a jeho obyvatele?

„Velké plus vidím určitě v tom, že IEVA je sice malá neziskovka, ale má dobré spolupracující partnery. Důležité je to, že se snažíme přinášet komplexní pohled na celou oblast kraje a jeho skutečných potřeb co se týče adaptace na změnu klimatu a zároveň přicházíme s realistickými návrhy, které nemusí být okamžitě realizovány. Nabízíme možnosti řešení v problematice dopadů klimatické změny na území Pardubického kraje a vyvíjíme v tomto směru – právě i díky projektu 'Implementace ReSAO' – potřebnou osvětovou činnost.“