Seminář pro prioritní oblast Strašovský potok

Seminářem ve Svitavách byla odstartována etapa seznamování a představování návrhů prioritních oblastí, které mají pomoci adaptaci na klimatickou změnu. Druhý seminář se konal v obci Strašov za přítomnosti dotčených orgánů statní správy, správců toku, starostů obcí i hospodařícího zemědělce. Hlavním strategickým partnerem pro oblast je právě obec Strašov, která aktivně pracuje na svém rozvoji a zlepšování podmínek životního prostředí. Seminář se nesl v přátelském duchu a jednotlivá opatření byla aktivně konzultována. Zájem o rozšíření opatření projevil i pan starosta obce Přepychy, zejména v souvislosti se zpřístupněním Strašovského rybníka, ke kterému se pozitivně staví i AOPK ČR. Do budoucna doufáme, že ohledně navrhovaných opatření bude nadále panovat shoda a Strašovský rybník nebude jedinou lokalitou přírodního a živoucího prostředí v krajinné mozaice prioritní oblasti.